Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và nghỉ tết năm 2021 cho sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Số: 28/TB - ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 29  tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học và nghỉ tết năm 2021

cho sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo  

            Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGD ĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

            Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-ĐT ngày 24/9/2020 của Trường Đại học Tân Trào về Biên chế năm học 2020-2021;

            Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19,

             Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, Nhà trường chỉ đạo như sau:

            1. Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021: Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo dừng các hoạt động học tập, thi kết thúc học phần tại trường. Các khoa bố trí giảng dạy các học phần lý thuyết thông qua hình thức trực tuyến theo quy định.

            2. Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021: Sinh viên, học viên nghỉ tết Nguyên đán.

            3. Phòng Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo tới tất các các đơn vị, học viên và sinh viên thực hiện.

            Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường;

- Các đơn vị, đoàn thể (t/h);

- Lưu VT, ĐT.