Tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học viên Đại học liên thông năm học 2020 – 2021
 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

Khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học viên Đại học liên thông năm học 2020 – 2021 tại Trường Đại học Tân Trào diễn ra trong thời gian từ 20/7/2020 đến 28/7/2020; 335 sinh viên sẽ học những nội dung chương trình Theo chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số: 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong Trường Trung cấp Sư Phạm, Cao đẳng Sư phạm và các cơ sở giáo dục Đại học;

Thông qua Khóa học giáo dục lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; về nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Trang bị kĩ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, vai trò của người trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho toàn thể các học viên.

Bên cạnh đó, Khóa học còn giúp các Học viên nắm vững được những kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Học viên biết thực hành phòng vệ cá nhân, biết tổ chức phục vụ chiến đấu trong các điều kiện chiến đấu thông thường; làm quen với nếp sống, kỉ luật quân đội.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học: 

Tin - Ảnh: TT TT-TV