Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2021 - 2022
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số:        / QĐ-ĐHTTr, ngày      tháng   năm 2021)

 

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa
1 Ma Huy Hoàng 14/10/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán AK4 2018-2022
2 Lộc Viết Thu Thương 7/11/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán AK4 2018-2022
3 Hoàng Minh Lường 5/09/1999 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán BK4 2018-2022
4 Hoàng Thị Ly Diệu 27/02/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán B 2019-2023
5 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/07/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
6 Chẩu Thị Hương 22/03/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
7 Chu Văn Thanh 26/02/2002 Dao Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
8 Hoàng Thị Khánh 9/05/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH SP Sinh 2019-2023
9 Nông Thị Liên 24/07/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH SP Toán 2020-2024
10 Hoàng Thị Trang 3/12/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH CTXH  2018-2022
11 Vàng Seo Chứ 8/03/2000 Mông Hộ nghèo ĐH CTXH  2018-2022
12 Chu Thị Hằng 1/03/1999 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
13 Lý Thị Ánh 21/04/2000 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
14 Hoàng Thị Thúy 5/08/2000 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
15 Dương Thị Sơi 28/12/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
16 Bùi Thị Hằng 29/11/2000 Hoa Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
17 Ma Thị Phấn 6/09/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
18 Bàn Thị Ngọc Anh 1/02/2000 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  K5 2018-2022
19 Ma Thị Thùy Linh 16/09/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
20 Hoàng Thị Quỳnh Sim 19/09/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
21 Bàn Thị Huệ 18/09/2002 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
22 Ma Thùy Dung 10/11/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
23 Quan Thị Thanh Lam 5/11/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
24 Nguyễn Phương Anh 10/09/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
25 Lành Thị Sao Mai 2/05/2002 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
26 Nguyễn Hồng Nhân 2/07/2002 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
27 Ma Thị Hóa 24/02/1999 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
28 Ma Thị Phượng 10/04/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
29 Quan Thu Thanh 9/04/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
30 Nông Thị Hồng Hạnh 15/01/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
31 Vũ Triệu Tiềm Vi 4/12/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
32 Nguyễn Phương Thảo 8/07/2003 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
33 Ma Thu Hoài 5/06/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
34 Nguyễn Bảo Thoa 14/02/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
35 Ma Thị Thanh Huyền 12/03/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
36 Hoàng Hương Loan 7/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
37 Bàn Tuấn Vũ 14/01/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
38 Lý Thị Yến 5/02/2003 Giáy Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
39 Triệu Thu Mai 9/08/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
40 Vàng Thị Liến 15/04/2003 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
41 Ma Thị Ngọc Lan 21/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
42 Hầu Thị Hường 15/08/2002 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
43 Hoàng Thanh Huyền 21/02/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2021-2025
44 Hoàng Thị Hương 23/05/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
45 Lầu Thị Hạnh 22/10/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
46 La Thu Huyền 17/08/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non 2018-2022
47 Vàng Thị Thiêm 5/02/2001 Nùng Hộ nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
48 Đặng Thị Yến 8/09/2001 Hoa Hộ cận nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
49 Diệp Khánh Duyên 20/04/2001 Sán Dìu Hộ cận nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
50 Vi Thị Hiền 14/07/2001 Dao Hộ cận nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
51 Hỏa Thị Yến 6/04/2001 Dao Hộ cận nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
52 Ma Thị Minh Hương 2/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2021 - 2025
53 Ma Thị Thúy Kiều 12/10/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021 - 2025
54 Quan Thị Diễn 7/07/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021 - 2025
55 Phàn Mùi Há 24/02/2003 Dao Hộ nghèo ĐH Mầm non B 2021 - 2025
56 Triệu Thị Minh Thư 21/08/2001 Dao Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2019-2022
57 Đào Ngọc Trâm 28/02/2001 Tày Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2019-2022
58 Chẩu Thị Trang 28/10/2001 Tày Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2019-2022
59 Bàn Thị Pham 11/06/1999 Dao Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2020-2023
60 Hỏa Thị Thảo 13/03/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
61 Ma Thị Thanh Mai 10/03/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
62 Nông Thị Lê 20/03/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2021-2025
63 Trung Bảo Tiêu 2/04/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2021-2025
64 Ma Thị Hồng Thắm 24/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2021-2025
65 Lý Thị Nhung 10/08/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2021-2025
66 Tạ Văn Khánh 22/01/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2020-2024
67 Ma Doãn Tình 25/09/2001 Tày Hộ nghèo CĐ CNTT 2020-2024
68 Trần Văn Đức 3/01/2001 Tày Hộ nghèo CĐ CNTT 2020-2024
(Ấn đinh danh sách có 68 sinh viên)