Quy trình tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh
 

Quy trình tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng QLKH & HTQT, trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

Theo Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm.

Trình tự thực hiện

1. Đề xuất đề tài, dự án KHCN:

Bước 1: Trên cơ sở thông báo kế hoạch của Sở Khoa học và công nghệ hàng năm, cán bộ, giảng viên nhà trường nghiên cứu, đề xuất đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh gửi phòng Quản lý khoa học và HTQT.

Bước 2: Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xét duyệt danh mục đề tài, dự án được lựa chọn trình Hội đồng khoa học cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh

2.1. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án

Phòng Quản lý khoa học và HTQT và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ kiểm tra tiến độ thực hiện của đề tài, đảm bảo đề tài thực hiện theo đúng thời gian, nội dung như thuyết minh được duyệt.

2.2. Nghiệm thu đề tài, dự án ở cấp cơ sở

- Bước 1: Sau khi đề tài, dự án hoàn thành, chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu theo quy định về Phòng Quản lý khoa học và HTQT.

- Bước 2:  Phòng Quản lý khoa học và HTQT tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở.

- Bước 3: Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài để đề nghị nghiệm thu ở cấp tỉnh. 

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề xuất đề tài, dự án: Bản đề xuất đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài, dự án KHCN:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án (Mẫu số 01).

2. Thuyết minh đề tài, dự án (Mẫu số 02a; 02b; 02c).

3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (Mẫu số 03).

4. Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài, dự án (Mẫu số 04).

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có), (Mẫu số 05).

6. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được nguồn kinh phí từ nguồn khác).

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ gồm:

1. Báo cáo kết quả theo mẫu.

2. Các minh chứng kèm theo.

- Hồ sơ nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài, dự án (Mẫu số 09a).

2. Thuyết minh đề tài, dự án và hợp đồng NCKH;

3. Nhận xét của tổ chức chủ trì đề tài, dự án về tổ chức thực hiện đề tài, dự án (Mẫu số 09b).

4. Những tài liệu và sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài, dự án với số lượng và yêu cầu như đã nêu trong hợp đồng.

5. Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài, dự án.

6. Các biên bản kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, tổ chức chủ trì thực hiện.

7. Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài, dự án phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh: Theo quy định tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Số lượng bộ hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký đề tài: 01 bộ

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Một (01) bộ hồ sơ gốc (hồ sơ được ký trực tiếp và đóng dấu đỏ) và 15 bản sao từ bộ hồ sơ gốc

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ: 01 bộ

- Hồ sơ nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở:10 bộ

- Hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh: 01 bộ gốc (hồ sơ được ký trực tiếp và đóng dấu đỏ) và 14 bộ sao từ bộ gốc để đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm

Mẫu số 01, mẫu số 02a, mẫu số 02b, mẫu số 02c, mẫu số 03, mẫu số 04,

mẫu số 05, mẫu số 09a, mẫu số 09b