Quy trình xét điểm rèn luyện của HSSV
 

Quy trình thủ tục hành chính về xét điểm rèn luyện của HSSV

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

- Hội đồng cấp khoa: Trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thi lần 1 của học kỳ tương ứng.

Các khoa công khai danh sách viên và điểm rèn luyện của học sinh, sinh ở khoa một tuần:

- Hội đồng cấp trường: Trong tuần thứ 4 sau khi kết thúc thi lần 1 của học kỳ tương ứng.

Thông báo về khoa, lưu tại Phòng Quản lý sinh viên: Trong tuần thứ 5 sau khi kết thúc thi lần 1 học kỳ tương ứng.

Trình tự thực hiện

I. Cấp khoa

Bước 1: Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết bằng Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên do nhà trường quy định.

Bước 2: Tổ chức họp lớp (có cố vấn học tập/GVCN tham gia) và lập biên bản tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở phải được trên 50% ý kiến đồng ý của người học trong lớp.

Lớp công khai kết quả đánh giá ở lớp một tuần. Sau đó, tổng hợp kết quả đánh giá và bản tự đánh giá của HSSV nộp về khoa quản lý.

Bước3: Hội đồng đánh giá cấp khoa xem xét, xác nhận kết quả điểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên và tổng hợp trình Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên trường.

II. Cấp trường

Bước 1: Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên trường tổ chức họp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Bước 2: Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận kết quả.

Bước 3: Công bố công khai và thông báo cho học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá.

Thành phần hồ sơ

1. Biên bản họp lớp về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kì của HSSV;

2. Danh sách xếp hạng rèn luyện học kì của HSSV;

3. Bảng tổng hợp xếp hạng RL, HT học kỳ của HSSV;

4. Biên bản họp hội đồng TĐKT khoa;

5. Danh sách sinh viên đề nghị xét HBKKHT;

6. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy;

- Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Yêu cầu điều kiện

Không