Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991-2021)
 
Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991-2021) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, do đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về ngày kỷ niệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền trong năm 2021.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhất là thế hệ trẻ về quá trình thành lập và phát triển của tỉnh Tuyên Quang trong 190 năm qua. Khẳng định vị trí lịch sử của tỉnh, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực trong sự nghiệp đổi mới. Các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm, như địa danh Tuyên Quang trong lịch sử; mốc thời gian thành lập tỉnh; truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; những thành tựu trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đồng thời gắn tuyên truyền về kỷ niệm sự kiện với tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, các tin, bài, phóng sự trên báo, tạp chí, truyền hình, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng với đó là các hình thức tuyên truyền trực quan như xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu vực trung tâm, cơ quan, đơn vị, tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các hoạt động văn hoá, tuyên truyền lưu động…Đặc biệt cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần tích cực vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến internet “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Kết hợp với các hoạt động tuyên truyền của địa phương, ngành, như lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp thôn bản, tổ dân phố. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên gắn với các hoạt động của Năm thanh niên 2021, trọng tâm là hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến internet “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” nhằm lan tỏa sâu rộng về Cuộc thi đến thế hệ trẻ trong toàn tỉnh. 

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh cần phát huy vai trò tiên phong, nâng cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, xây dựng phóng sự, phim tài liệu. Tăng cường lượng tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kịp thời có tin, bài tuyên truyền về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến internet “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh từ thời điểm phát động Cuộc thi đến thời điểm tổng kết Cuộc thi. Tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên về giá trị, tầm vóc lịch sử của Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển; kịp thời phản ánh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

tuyenquang.dcs.vn