Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2020 - 2021
 

Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2020 - 2021

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa
1 Bàn Thị Huệ 9/18/2002 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
2 Nguyễn Phương Anh 9/10/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
3 Nguyễn Hồng Nhân 7/2/2002 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
4 Dào Mỹ Tâm 11/20/2002 Hán Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
5 Hoàng Thúy Thơ 10/27/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
6 Ma Thị Hóa 2/24/1999 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
7 Ma Thị Phượng 4/10/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
8 Nguyễn Thị Nguyệt 1/3/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
9 Đặng Thị Thêu 7/3/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
10 Nguyễn Thị Kim Oanh 7/1/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
11 Chẩu Thị Hương 3/22/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
12 Chu Văn Thanh 2/26/2002 Dao Hộ nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
13 Hoàng Thị Yến 1/24/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
14 Bàn Thị Pham 6/11/1999 Dao Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2020-2024
15 Dương Thị Lệ  10/28/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non 2020-2024
16 Nguyễn Thị Thơm 6/5/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non 2020-2024
17 Đinh Chu Quỳnh Nga 10/31/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non 2020-2024
18 Hỏa Thị Thảo 3/13/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
19 Ma Thị Thanh Mai 3/10/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
20 Lục Thị Hồng Nhung 10/14/2002 C. Lan Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
21 Hoàng Văn Hương 4/21/2000 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
22 Quan Thị Hiền 6/25/2002 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH 2020-2024
23 Ma Doãn Tình 9/25/2001 Tày Hộ nghèo CĐ Tin 2020-2024
24 Trần Văn Đức 1/3/2001 Tày Hộ nghèo CĐ Tin 2020-2024

(Ấn đinh danh sách có 24 sinh viên)