Danh sách bổ sung sinh viên hưởng trợ cấp xã hội quý I năm 2021
 

DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021

 (Kèm theo Quyết định số:263 /QĐ-ĐHTTr ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khóa học

Đối tượng

1

Lý Thị Hiên

10/07/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

DTVĐBKK

2

Nguyễn Hải Yến

08/03/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

DTVĐBKK

3

Đặng Thị Thu Hồng

10/07/2001

ĐH Kế toán A

2019-2023

DTVĐBKK

4

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/07/2020

ĐH Kế toán

2020-2024

DTVĐBKK

5

Chu Văn Thanh

26/02/2002

ĐH Kế toán

2020-2024

DTVĐBKK

6

Ma Thị Thanh Mai

10/03/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

DTVĐBKK

7

Nguyễn Kiều Ly

04/08/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

DT Vùng cao

8

Hà Thị Vân

22/11/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

DT Vùng cao

9

Hỏa Thị Thảo

13/03/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

Hộ nghèo

10

Ma Công Giang

12/09/2002

ĐH CNTT

2020-2024

DTVĐBKK

11

Triệu Hữu Toàn

04/07/2001

ĐH CNTT

2020-2024

DTVĐBKK

12

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

ĐH CNTT

2020-2024

DTVĐBKK

13

Ma Doãn Tình

25/09/2001

CĐ Tin

2019- 2022

DTVĐBKK

14

Trần Văn Đức

03/04/2001

CĐ Tin

2019- 2022

DTVĐBKK

(Ấn định danh sách gồm có 14 sinh viên)