Thông báo nghỉ học tập trung do ảnh hưởng của dịch SARS-Covi-2