Trường Đại học Tân Trào thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19