Khoa Văn hóa - Du lịch thực hiện rà soát, đánh giá và cải tiến mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương học phần năm 2022
 
Thực hiện kế hoạch “Rà soát, đánh giá và cải tiến mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương học phần năm 2022”, Hội đồng Rà soát, đánh giá và cải tiến mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương học phần năm 2022 của Khoa Văn hóa – Du lịch đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường gắn với nhu cầu xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế trong sử dụng nguồn nhân lực; Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, Khoa Văn hóa – Du lịch tiến hành rà soát, đánh giá, cải tiến 02 chương trình đào tạo: ngành Quản lý văn hóa và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 

Các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ 

Sau khi Hội đồng xây dựng, rà soát, đánh giá và cải tiến mục tiêu, chuẩn đầu ra và đề cương học phần được thành lập, các thành viên đã tiến hành triển khai các công việc theo Hướng dẫn của Nhà trường. Hiện tại Hội đồng đã tiến hành thu thập thông tin, minh chứng; khảo sát, đánh ý kiến của các nhà khoa học, các đơn vị sử dụng lao động, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên... về mục tiêu, CĐR, CTĐT và ĐCHP.  Kết quả khảo sát là căn cứ để Hội đồng thảo luận và thống nhất những nội dung cần thay đổi trong chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học và các đơn vị sử dụng lao động.