Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Trang bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Đảng Cộng Sản Việt Nam
 
Ngày 26/11/2020, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Trang bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ: "Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo thực hiện đại đoàn kết dân tộc từ năm 1996 đến năm 2015", Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mã số: 922 90 15.

Phản biện, đánh giá luận án có Hội đồng chấm Luận án là các nhà khoa học có uy tín tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội. Tập thể hướng dẫn khoa học gồm PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, TS. Phạm Văn Hồ.

TS Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng đại diện LĐ Trường Đại học Tân Trào dự lễ bảo vệ Luận án tiến sỹ của NCS Hoàng Thị Trang. Tham dự buổi lễ còn có các thành viên trong gia đình, bạn bè.

Công trình nghiên cứu của NCS Hoàng Thị Trang được thực hiện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể các nhà khoa học uy tín, Luận án đã có những đóng góp mới:

- Cung cấp thêm nguồn tư liệu, nhất là tư liệu của địa phương về công tác lãnh đạo thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

- Góp phần làm sáng tỏ tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới qua thực tế địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Đánh giá quá trình lãnh đạo thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, cung cấp thêm cơ sở thực tiễn giúp Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Kết quả nghiên cứu của Luận án đã được công bố trên 14 bài báo khoa học thuộc các Tạp chí khoa học chuyên ngành như: Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Dân tộc, Tạp chí Thông tin lý luận, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào, Kỷ yếu Hội thảo khoa học…

Hội đồng các nhà khoa học đánh giá Luận án là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt. Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Trang đã bảo vệ thành công Luận án. Hội đồng nhất trí với 6/6 phiếu tán thành công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh. Luận án tiến sỹ có giá trị khoa học lớn về mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt là những kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Tuyên Quang, có thể tham khảo vận dụng ở các địa phương miền núi, nhất là khu vực miền núi phía Bắc.

Hội đồng chấm luận án cùng tập thể Hướng dẫn khoa học của Nghiên cứu sinh

Tiến sỹ Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cùng đồng nghiệp chúc mừng

thành công của Nghiên cứu sinh

Gia đình tặng hoa, chúc mừng thành công của Nghiên cứu sinh

 

Trần Mỹ Bình - Bộ môn Lý luận chính trị