Trường Đại học Tân Trào ban hành 6 chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII và Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ
 
Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của BCH Tỉnh uỷ khoá XVII và Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn trường về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, định hướng của tỉnh trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã ban hành 6 chương trình hành động.

Các chương trình cụ thể: 

1/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025. ​

Thông tin chi tiết xem tại đây

2/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại đây

3/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin chi tiết xem tại đây

4/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025.

Thông tin chi tiết xem tại đây

5/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2030.

Thông tin chi tiết xem tại đây

6/ Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thông tin chi tiết xem tại đây

TQU media