Tuyên Quang: Từ Đại hội I đến Đại hội XVII
 
Năm 1951, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được tiến hành, từ đó đến nay Tuyên Quang đã trải qua 16 kỳ Đại hội và chính thức diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trải qua muôn vàn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngày 20/3/1940 chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân, tạo tiền đề cho sự thành lập của Ban Cán sự Đảng tỉnh Tuyên Quang vào giữa năm 1941 và sau này là Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, mở ra bước ngoặt mới cho phong trào cách mạng ở địa phương. Năm 1951, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được tiến hành, từ đó đến nay Tuyên Quang đã trải qua 16 kỳ Đại hội và chuẩn bị chính thức diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trải qua muôn vàn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khái quát về một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà qua các kỳ Đại hội:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Từ ngày 14-4 đến 16-4-1951 tại xã Đức Long (nay thuộc Đức Ninh), Hàm Yên.  Đồng chí Trần Thanh Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ II: Từ ngày 30-1 đến ngày 5-2-1959.  Đại hội bầu 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết BCH Đảng bộ tỉnh.  Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III: Được tổ chức vòng 1 từ ngày 6-6 đến 15-6-1960, với 116 đại biểu;  vòng 2 từ ngày 16-3 đến 25-3-1961 với 116 chính thức và 43 đại biểu dự lễ. Đại hội bầu 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết vào BCH. Đồng chí Trần Hoài Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần IV: Từ ngày 19-6 đến ngày 27-6 với 149 đại biểu dự thi. Đại hội bầu 21 ủy viên BCH. Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ V: Từ ngày 28-3 đến ngày 11-4-1969 với 203 đại biểu. Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 23 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI: Từ ngày 9-12 đến 15-12-1974 với 232 đại biểu.  BCH đại hội gồm 22 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết.  Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tuyên lần thứ I: Tổ chức vòng 1 từ ngày 10-11 đến 20-11-1976 với 380 đại biểu dự thi;  vòng 2 từ ngày 25-4 đến ngày 2-5-1977 với 351 đại biểu.  Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên khóa I gồm 35 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tuyên lần thứ II: Từ ngày 5-11 đến ngày 8-11-1980 với 276 đại biểu. Đại hội bầu BCH khóa II gồm 43 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tuyên lần thứ III: Vòng 1 từ ngày 2-1 đến 8-1-1982 với 296 đại biểu;  vòng 2 từ ngày 20-3 đến 24-3-1982 với 285 đại biểu dự. BCH đại hội gồm 43 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tuyên lần thứ IV: Từ ngày 7-10 đến ngày 12-10-1986 với 342 đại biểu. BCH đại hội gồm 45 ủy viên chính thức và 11 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phạm Đình Dy được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI: Tổ chức vòng 1 từ ngày 25-4 đến ngày 27-4-1991 với 292 đại biểu;  vòng 2 từ ngày 20-1 đến ngày 22-1-1992 với 200 đại biểu.  Đại hội bầu 45 ủy viên BCH. Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII: Từ ngày 2-5 đến ngày 4-5-1996 với 249 đại biểu. Đại hội bầu 45 ủy viên BCH. Đồng chí Hà Thị Khiết tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII: Từ ngày 14-12 đến ngày 17-12-2000 với 250 đại biểu. Đại hội bầu 45 ủy viên BCH. Đồng chí Trần Trung Nhật được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV: Từ ngày 10-12 đến ngày 13-12-2005 với 250 đại biểu dự thi. Đại hội bầu 47 ủy viên BCH. Đồng chí Hoàng Bình Quân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV: Từ ngày 19-10 đến ngày 21-10-2010 với 315 đại biểu dự thi. Đại hội bầu 55 ủy viên BCH. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI: Từ ngày 22-10 đến ngày 24-10-2015 với 345 đại biểu. Đại hội bầu 37 ủy viên BCH. Đồng chí Chẩu Văn Lâm được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

tuyenquang.gov.vn