Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

 (Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHTTr ngày 14 tháng 6  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Ma Thị Huyền

29/8/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

2

Hà Thị Thảo

7/9/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

3

Hoàng Thị Tình

17/12/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

4

Đoàn Khánh Như

2/9/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

5

Trương Thúy Xuân

21/5/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

6

Bàn Thị Ngọc Anh

01/02/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

7

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

27/7/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

8

Lã Thu Hiền

2/4/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

9

Hoàng Bích Ngọc

30/9/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

10

Trần Hương Giang

26/06/1999

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Xuất sắc

11

Nguyễn Mai Hoa

17/02/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

12

Ma Thị Hồng Nhung

23/6/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

13

Lưu Phương Thảo

13/9/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

14

Chu Thị Hồng

8/7/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

15

Lê Lan Anh

9/4/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

16

Quan Thị Thanh Lam

6/11/2001

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

17

Đặng Thị Thêu

3/7/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

18

Ma Thị Phượng

10/4/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

19

Đỗ Thị Hồng Nhung

8/11/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

20

Nguyễn Hồng Nhân

2/7/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

21

Lê Phương Thảo

10/2/2002

ĐH T.học K 20-24

GD T.học – M. non

Giỏi

22

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

12/1/2000

CĐ T.học K 18-21

GD T.học – M. non

Giỏi

23

Nguyễn Minh Hương

10/8/1999

CĐ T.học K 18-21

GD T.học – M. non

Giỏi

24

Đàm Anh Dũng

26/12/1996

CĐ T.học K 19-22

GD T.học – M. non

Giỏi

25

Nguyễn Thanh Mai

28/3/1986

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

26

Nguyễn Thị Thanh Xuân

26/10/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

27

Hoàng Thị Thu Hiền

21/6/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

28

Nguyễn Minh Hiếu

14/1/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

29

Hà Thị Nguyệt

22/04/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

30

Nguyễn Thị Hương A

8/6/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

31

Dương Thị Kim Sáng

28/10/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

32

Nguyễn Thị Trang

23/7/2001

ĐH M.Non K19-23

GD T.học – M. non

Xuất sắc

33

Vũ Thị Hải Ly

10/8/2001

ĐH M.Non K20-24

GD T.học – M. non

Khá

34

Phương Thị Diễm Quỳnh

19/8/2002

ĐH M.Non K20-24

GD T.học – M. non

Khá

35

La Thị Lan Hương

30/3/2002

ĐH M.Non K20-24

GD T.học – M. non

Khá

36

Đặng Thúy Hằng

13/11/2001

CĐ M.Non K19-22

GD T.học – M. non

Giỏi

37

Trần Thị Liễu

9/9/2000

CĐ M.Non K19-22

GD T.học – M. non

Giỏi

38

Lê Thúy Quỳnh

6/1/2001

CĐ M.Non K20-22

GD T.học – M. non

Giỏi

39

Nguyễn Đức Hiển

5/1/2000

ĐH SP Toán – Lý K18-22

Khoa KHCB

Xuất sắc

40

Bàn Văn Bằng

25/10/2001

ĐH CNTT K20-24

Khoa KHCB

Khá

41

Ma Công Giang

9/12/2002

ĐH CNTT K20-24

Khoa KHCB

Khá

42

Ma Thị Thủy Trang

18/4/2002

ĐH CNTT K20-24

Khoa KHCB

Khá

43

Nguyễn Mạnh Thắng

13/2/2002

ĐH CNTT K20-24

Khoa KHCB

Khá

44

Trần Vũ Thảo

20/5/2000

CĐ SP Tin học K19-22

Khoa KHCB

Khá

45

Đỗ Thành Đạt

6/7/2000

ĐH CNTY K18-22

Khoa Nông-Lâm-NN

Xuất sắc

46

Lê Doãn Hùng

17/11/1997

ĐH KHCT K20-24

Khoa Nông-Lâm-NN

Giỏi

47

Hoàng Thị Miền

12/6/1999

ĐH CTXH K17-21

Khoa TLGD&CTXH

Giỏi

48

Lại Minh Chiến

9/7/2000

ĐH CTXH K18-22

Khoa TLGD&CTXH

Xuất sắc

49

Quan Thị Liễu

7/1/2000

ĐH CTXH K19-23

Khoa TLGD&CTXH

Giỏi

50

Nguyễn Thị Trà My

1/8/1993

ĐH Tâm lý học K20-24

Khoa TLGD&CTXH

Giỏi

51

Vi Vũ Thu Cúc

9/10/1999

ĐH QTDVDLLH K17-21

Khoa Văn hóa – Du lịch

Xuất sắc

52

Quách Hà Hiếu

28/6/1995

ĐH QTDVDLLH K17-21

Khoa Văn hóa – Du lịch

Xuất sắc

53

Phạm Hải Yến

30/11/2000

ĐH QTDVDLLH K18-22

Khoa Văn hóa – Du lịch

Xuất sắc

54

Nguyễn Thu Hà

19/5/2001

ĐH QTDVDLLH K19-23

Khoa Văn hóa – Du lịch

Khá

55

Nguyễn Thị Ái Nghĩa

26/5/2001

ĐH QTDVDLLH K20-24

Khoa Văn hóa – Du lịch

Giỏi

56

Đào Thị Thủy

16/10/2000

ĐH QLVH K18-22

Khoa Văn hóa – Du lịch

Xuất sắc

57

Hoàng Dịu Hiên

4/12/2001

ĐH QLVH K19-23

Khoa Văn hóa – Du lịch

Giỏi

58

Triệu Quang Linh

6/12/2002

ĐH QLVH K20-24

Khoa Văn hóa – Du lịch

Giỏi

59

Nguyễn Thị Huế

15/4/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

60

Nguyễn Thế Thắng

15/1/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

61

Phạm Liên Hương

20/12/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

62

Hoàng Trần Nam

26/6/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

63

Nguyễn Mai Huyền

11/1/1999

ĐH Kế Toán B K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

64

Lê Thị Thái Hậu

24/8/2000

ĐH Kế Toán A K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

65

Nguyễn Linh Chi

9/9/2000

ĐH Kế Toán A K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

66

Hoàng Thị Mai

15/8/2000

ĐH Kế Toán B K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

67

Hoàng Minh Thúy

4/7/1994

ĐH Kế Toán B K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

68

Trịnh Ngọc Tú

20/9/2000

ĐH Kế Toán B K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

69

Trần Thúy Loan

31/10/2000

ĐH Kế Toán B K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

70

Đoàn Văn Tú

17/12/2000

ĐH KTNN K18-22

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

71

Vũ Thị Minh Nguyệt

25/1/1997

ĐH Kế Toán A K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

72

Phạm Thị Lan Anh

13/11/2001

ĐH Kế Toán A K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

73

Lý Thị Hoài Thanh

11/8/2001

ĐH Kế Toán A K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

74

Phạm Hồng Hạnh

30/11/2001

ĐH Kế Toán B K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

75

Vũ Thị Diễm Quỳnh

3/12/2001

ĐH Kế Toán B K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

76

Hoàng Thị Lan

7/10/2001

ĐH Kế Toán B K19-23

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

77

Trần Bảo Ngọc

11/9/2002

ĐH Kế Toán K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

78

Nguyễn Thu Hoài

15/3/2002

ĐH Kế Toán K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

79

Hà Thị Thu Uyên

29/9/1999

ĐH Kế Toán K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

80

Chẩu Thị Hương

22/3/2001

ĐH Kế Toán K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

81

Vũ Hồng Nhung

9/10/2002

ĐH Kế Toán K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

82

Hoàng Trung Thành

6/1/2002

ĐH KTNN K20-24

Khoa Kinh tế & QTKD

Khá

83

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

ĐH Dược K20-24

Khoa Y – Dược

Giỏi

84

Dương Thị Diễm Quỳnh

21/9/2002

ĐH Dược K20-24

Khoa Y – Dược

Khá

85

Nguyễn Thị Trang

28/3/1998

ĐH Điều dưỡng K20-24

Khoa Y – Dược

Khá

86

Hoàng Kiều Khánh

27/6/2002

ĐH Điều dưỡng K20-24

Khoa Y – Dược

Khá

87

Lục Hồng Thắm

22/8/2001

ĐH Điều dưỡng K20-24

Khoa Y – Dược

Khá

88

Ma Thị Thanh Mai

3/10/2002

ĐH Điều dưỡng K20-24

Khoa Y – Dược

Khá

 

(Ấn định danh sách gồm có 88 sinh viên)